Title Image

Privacyverklaring

Versie 1.0 – april 2020

Deze verklaring is van toepassing op IkHerstel B.V. (“IkHerstel”, “wij”, “ons”). Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en hebben hiermee rekening gehouden bij de ontwikkeling van onze dienstverlening door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) als uitgangspunt te nemen.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op verwerkingen van door de gebruiker aan ons gecommuniceerde gegevens. De privacyverklaring die betrekking heeft op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in de app van IkHerstel vind je hier.

Op de website www.ikherstel.nl worden geen persoonsgegevens verwerkt. Wel kan het zijn dat wanneer je contact opneemt met IkHerstel (bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail), dat IkHerstel jouw persoonsgegevens bij de afhandeling van jouw vraag verwerkt.

Op de website worden wel cookies geplaatst. In deze verklaring leggen we uit wat we doen met je persoonsgegevens, hoe en waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons.

Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over deze verklaring, kun je altijd contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

IkHerstel B.V.
De Boelelaan 1085

W&N-gebouw #M228
1081 HV  Amsterdam
info@ikherstel.nl
+31 6 51 56 10 91

 

  1. Welke gegevens en waarom?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare individu wordt aangemerkt als persoonsgegeven. Voorbeelden hiervan zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer. Als gegevens geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, dan kunnen deze gegevens niet meer naar een individu herleid worden en daarom worden deze gegevens niet aangemerkt als persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een door jou per e-mail gestuurde vraag en/of opmerking te beantwoorden. We doen dit alleen als jij de contactgegevens op www.ikherstel.nl gebruikt om een e-mail naar ons te sturen. Als we de informatie niet meer nodig hebben voor deze doeleinden, verwijderen we de gegevens.

IkHerstel verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden als je een e-mail naar ons stuurt:

Gegeven Doeleind Grondslag Bewaartermijn
Emailadres 1)    Behandeling vraag/opmerking/ klacht 1)    Wij gebruiken jouw emailadres alleen voor het behandelen van een door jou (per e-mail) ingediende vraag/opmerking/klacht op de grondslag gerechtvaardigd belang: behandeling van jouw vraag, opmerking en/of klacht. 1)    Wij bewaren jouw emailadres niet langer dan noodzakelijk is voor het behandelen van jouw vraag/opmerking/ klacht. Zodra het verzoek is behandeld, verwijderen wij jouw emailadres.
Naam 1)    Behandeling vraag/opmerking/ klacht 1)    Wij gebruiken jouw naam alleen voor het behandelen van een door jou (per e-mail) ingediende vraag/opmerking/klacht op de grondslag gerechtvaardigd belang: behandeling van jouw vraag, opmerking en/of klacht. 1)    Wij bewaren jouw naam niet langer dan noodzakelijk is voor het behandelen van jouw vraag/opmerking/ klacht. Zodra het verzoek is behandeld, verwijderen wij jouw naam.

 

  1. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die met bijvoorbeeld webpagina’s of apps worden meegestuurd en worden opgeslagen op je apparaat. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer gebruikt worden, bijvoorbeeld om je voorkeursinstellingen te onthouden.

Op de IkHerstel-website worden wel cookies opgeslagen en/of verwerkt. Voor informatie over het verwerken van cookies, verwijzen wij je naar de daarvoor opgestelde cookieverklaring

 

  1. Derde partijen en doorgiften

IkHerstel schakelt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van een vraag, opmerking, klacht, e.d. geen derde partijen in. We geven dan ook geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

  1. Veiligheid en bescherming

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn zo lang wij ze hebben. IkHerstel heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en worden beschermd tegen misbruik of onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang.

We controleren regelmatig of onze beveiligingsmaatregelen nog passend zijn, zodat we altijd een hoog beschermingsniveau behouden.

 

  1. Jouw rechten

Ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens heb jij een aantal rechten. Je kan te allen tijde een beroep doen op jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door ons een email te sturen op info@ikherstel.nl, ons te bellen op +31 6 51 56 10 91 of ons een brief te sturen:

IkHerstel B.V.
De Boelelaan 1085

W&N-gebouw #M228
1081 HV Amsterdam

 

We doen ons best om je verzoek binnen een maand te behandelen, maar wij hebben ook het recht om deze termijn met maximaal twee maanden te verlengen als je verzoek erg complex is. Mocht dit het geval zijn, dan laten we je het wel binnen de eerste termijn van een maand weten. We lichten hierbij ook toe waarom we langer de tijd nodig hebben.

 

Recht op informatie Je hebt het recht te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we van je verwerken en hoe we dit doen. Aan dit recht hebben we invulling gegeven door deze privacyverklaring op te stellen en beschikbaar te stellen.
Recht op inzage Je kunt verzoeken om de persoonsgegevens die we van je verwerken in te zien.
Recht om toestemming in te trekken Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gegrond op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit is niet van toepassing, omdat wij jouw persoonsgegevens niet verwerken op grond van jouw toestemming.
Recht op rectificatie Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag je een verzoek indienen om dit te corrigeren.
Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’) In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Je kunt dit verzoeken als:

·       Je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben;

·       Je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;

·       Je van mening bent dat wij ons niet aan de privacyregels houden bij het gebruik van jouw persoonsgegevens;

·       Wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwijderen;

·       Wij onverhoopt persoonsgegevens van jouw kind (jonger dan 16 jaar) hebben verwerkt of jouw persoonsgegevens hebben verwerkt toen je nog jonger dan 16 jaar was en je nu wilt dat deze persoonsgegevens gewist worden. Laatstgenoemde zal niet vaak het geval zijn, omdat we je persoonsgegevens verwijderen zodra we je verzoek, klacht of opmerking behandeld hebben.

Recht op beperking van de verwerking Je hebt in sommige situaties het recht beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit is van toepassing als:

·       Je hebt aangegeven dat de persoonsgegevens die we van jou verwerken niet juist zijn en je ons hebt gevraagd deze gegevens te wijzigen;

·       Als wij de persoonsgegevens eigenlijk niet mogen verwerken volgens de privacyregels, maar jij zelf niet wilt dat we deze gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog wilt opvragen;

·       Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben en eigenlijk zouden moeten wissen, maar jij niet wilt dat de gegevens verwijderd worden. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog nodig hebt;

·       Wanneer jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en het is nog niet duidelijk welk belang zwaarder weegt (dat van jou of dat van ons), mogen wij jouw persoonsgegevens niet verder gebruiken en wordt de verwerking beperkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) Gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, mag je in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm ontvangen, zodat je deze aan een andere organisatie kunt overdragen.
Recht van bezwaar Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit mag in twee gevallen: wanneer je reclamepost ontvangt zonder dat je toestemming hebt gegeven of vanwege je bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kan alleen bezwaar maken tegen een verwerking door een organisatie die dit doet op grond van een taak van algemeen belang of ter behartiging van diens eigen belangen. Dit recht is daarom wel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door IkHerstel, omdat wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Als jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, staken wij de verwerking van persoonsgegevens (tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
Geautomatiseerde besluitvorming Je mag niet worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit. IkHerstel neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen hebben voor jou. Ook maken wij geen gebruik van profiling.

 

  1. Privacy van kinderen

Wij begrijpen dat de privacy van kinderen extra bescherming verdient, met name in digitale omgevingen. Deze website en de daarop getoonde contactgegevens zijn niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. Het is niet ons beleid om opzettelijk informatie over personen van 16 jaar of jonger te verzamelen, bewaren of anderszins te verwerken.

 

  1. Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens. In dat geval proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

IkHerstel B.V.

De Boelelaan 1085

W&N-gebouw #M228

1081 HV Amsterdam

+31 6 51 56 10 91

info@ikherstel.nl

 

Als je vermoedt dat IkHerstel je persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Je kan ook een brief sturen aan deze toezichthoudende autoriteit:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ in Den Haag

 

  1. Wijzigingen

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Raadpleeg de datum onderaan deze verklaring om te zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in deze verklaring worden van kracht wanneer wij de herziene verklaring op www.ikherstel.nl plaatsen.

Laatst bijgewerkt op:  8 april 2020