Title Image

Privacyverklaring – app

Versie 1.0 – april 2020

 

Deze verklaring is van toepassing op de mobiele en de webapplicatie van IkHerstel B.V. (“IkHerstel”, “wij”, “ons”). Naar de applicaties wordt in de rest van het document verwezen als de IkHerstel app.

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Bij de ontwikkeling van deze app hebben we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) als uitgangspunt genomen en maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens op een juiste manier te verwerken en te beschermen. Het waarborgen van de privacy van onze gebruikers staat bij ons hoog in het vaandel.

In deze privacyverklaring leggen we o.a. uit welke persoonsgegevens we verwerken, hoe en waarom we dit doen en hoe we deze persoonsgegevens beschermen. Daarnaast leggen we uit welke rechten jij hebt ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het verwerken van persoonsgegevens in de app van IkHerstel. De privacyverklaring die betrekking heeft op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens via onze website vind je hier.

Wij raden je aan deze verklaring goed te lezen. Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over deze verklaring, kun je contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

IkHerstel B.V.

de Boelelaan 1085

W&N-gebouw #M228

1081 HV Amsterdam

info@ikherstel.nl

+31 6 51 56 10 91

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het leveren van onze diensten;
 2. Het optimaliseren van de gebruikservaring van de IkHerstel app.
 3. Niet-wetenschappelijk onderzoek, namelijk het verbeteren/verfijnen van algoritme;
 4. Wetenschappelijk onderzoek

 

IkHerstel verwerkt jouw persoonsgegevens ten aanzien van het eerstgenoemde doel ten behoeve en in opdracht van jouw zorgverlener. Wij zijn daarom verwerker in de zin van de AVG, terwijl je zorgverlener (waarschijnlijk) de verwerkingsverantwoordelijke is. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt wat wij doen met jouw gegevens, hoe we dit doen en waarom we dit doen. Als je niet weet wie de verwerkingsverantwoordelijke is, kun je dit uiteraard aan ons vragen.

IkHerstel is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van het tweede, derde en vierde doel (het optimaliseren van de gebruikservaring van de IkHerstel app en (niet-)wetenschappelijk onderzoek).

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen ten aanzien waarvan IkHerstel verwerkingsverantwoordelijke is, d.w.z. verwerkingen van persoonsgegevens voor het tweede, derde en vierde doeleind. In deze verklaring leggen wij uit wat wij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens doen als je gebruik maakt van de IkHerstel app. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op verwerkingen voor het eerste doeleind, ten aanzien waarvan IkHerstel verwerker is. Wij handelen volledig in overeenstemming met de afspraken die we maken met de verwerkingsverantwoordelijke en leggen deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst. Voor vragen hieromtrent kun je terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is veelal jouw ziekenhuis.

 

 1. Welke gegevens en waarom?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare individu wordt aangemerkt als persoonsgegeven. Voorbeelden hiervan zijn naam en telefoonnummer. Wanneer gegevens anoniem worden gemaakt of worden samengevoegd, waardoor het onmogelijk is om de gegevens terug te koppelen aan jou of een andere identificeerbare natuurlijke persoon, zijn de gegevens geen persoonsgegevens (meer).

IkHerstel vindt het belangrijk en doet er alles aan om alleen juiste informatie te verwerken en niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk is voor deze doeleinden (het toepassen van dataminimalisatie). Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens op grond van de hieronder genoemde grondslagen en gedurende de volgende bewaartermijnen:

Gegevens Doeleind Grondslag Bewaartermijn
·        Apparaat-ID (uniek nummer van je smartphone of tablet)

·        Gebruikersstatistieken

·        Laatste keer aangemeld/app geopend

·        Model van het apparaat

·        Softwareplatform en versie van het apparaat

·        Persoonsgebonden ID

Optimaliseren van de gebruikerservaring van de IkHerstel app. Wij gebruiken deze gegevens op de grondslag van het volgende gerechtvaardigde belang: het verbeteren van de gebruikerservaring van de IkHerstel app. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het optimaliseren van de gebruikerservaring van de IkHerstel app. Dit is maximaal 1 jaar na je laatste log-in.
·        Patiëntnummer

·        Leeftijd

·        Geslacht

·        Gewicht

·        Lengte

·        E-mailadres

·        Ziekenhuis

·        Naam van de behandeling

·        Herstelsnelheid

·        Operatiedatum

·        Relevante activiteiten

·        Goal attainment scaling

·        Opmerkingen geplaatst in het opmerkingenveld

·        Ingevulde Herstel Monitor

Niet-wetenschappelijk onderzoek, namelijk het verbeteren/verfijnen van het algoritme en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Wij gebruiken deze gegevens alleen op de grondslag uitdrukkelijke toestemming voor het verbeteren/verfijnen van het algoritme gebruikt in de IkHerstel app en voor wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van het herstel na een geplande operatie.

Voor het gebruik van wetenschappelijk onderzoek zal IkHerstel de door u verstrekte persoonsgegevens anonimiseren.

In overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Good Clinical Practice (GCP) richtlijn, bewaart IkHerstel de onderzoeksgegevens minimaal 15 jaar.

 

 1. Middelen gegevensverwerking

Om onze dienstverlening uit te voeren, gebruiken wij jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 

 • vastleggen;
 • bewaren;

 

 • afschermen en verwijderen;
 • back-up.

 

Dit doen wij wanneer je gebruik maakt van onze app.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die met bijvoorbeeld webpagina’s of apps worden meegestuurd en worden opgeslagen op je apparaat. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer gebruikt worden, bijvoorbeeld om je voorkeursinstellingen te onthouden.

In de IkHerstel app worden functionele cookies verwerkt. De bijbehorende cookieverklaring is hier opgenomen.

 1. Derde partijen

Wij maken gebruik van de technologie van softwareleveranciers. Deze softwareleveranciers zijn subverwerkers van IkHerstel en daarom zijn afspraken over de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens door de softwareleveranciers vastgelegd in een subverwerkersovereenkomst tussen elke softwareleverancier en IkHerstel. Deze softwareleveranciers zijn gevestigd in Nederland.

 1. Andere landen

IkHerstel geeft geen persoonsgegevens door naar andere landen/landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 1. Veiligheid en bescherming

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn zo lang wij ze hebben. IkHerstel heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en worden beschermd tegen misbruik of onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang.

We controleren regelmatig of onze beveiligingsmaatregelen nog passend zijn, zodat we altijd een hoog beschermingsniveau behouden. IkHerstel heeft veel beveiligingsmaatregelen getroffen waaronder de volgende:

 • IkHerstel maakt gebruik van softwareleveranciers. Deze softwareleveranciers zijn ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en NEN 7510 (informatiebeveiliging binnen de zorg) gecertificeerd;
 • IKHerstel laat samen met De softwareleveranciers (tenminste) jaarlijks een security test op de technische omgeving van de IkHerstel app uitvoeren;
 • Geheimhoudingsovereenkomsten met eenieder die in aanraking komt of kan komen met persoonsgegevens in het kader van verwerkingen door IkHerstel.
 • IkHerstel screent het personeel zorgvuldig;
 • IkHerstel draagt zorg voor logische en fysieke (toegangs-)beveiliging, up-to-date houden en beveiliging van digitale apparatuur;
 • IkHerstel slaat gegevens beveiligd op en maakt regelmatig back-ups.
 • IkHerstel anonimiseert (bijzondere) persoonsgegevens wanneer zij gebruikt zullen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

 

 

 1. Jouw rechten

Voor de gegevens waar IkHerstel de verwerkingsverantwoordelijk voor is, doen we ons best om je verzoek binnen een maand te behandelen, maar wij hebben ook het recht om deze termijn met maximaal twee maanden te verlengen als je verzoek erg complex is. Mocht dit het geval zijn, dan laten we je het wel binnen de eerste termijn van een maand weten. We lichten hierbij ook toe waarom we langer de tijd nodig hebben.

 

Recht op informatie Je hebt het recht te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en hoe we dit doen.

Aan dit recht hebben we invulling gegeven door deze privacyverklaring op te stellen en beschikbaar te stellen.

Recht op inzage Je kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken (of laat verwerken) in te zien.
Recht om toestemming in te trekken Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gegrond op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
Recht op rectificatie Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag je een verzoek indienen om deze onjuistheden te corrigeren.
Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’) In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Je kunt dit verzoeken als:

·       Je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben;

·       Je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;

·       Je van mening bent dat wij ons niet aan de privacyregels houden bij het gebruik van jouw persoonsgegevens;

·       Wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwijderen;

·       Wij onverhoopt persoonsgegevens van jouw kind (jonger dan 16 jaar) hebben verwerkt of jouw persoonsgegevens hebben verwerkt toen je nog jonger dan 16 jaar was en je nu wilt dat deze persoonsgegevens gewist worden. Laatstgenoemde zal niet vaak het geval zijn, omdat we je persoonsgegevens verwijderen zodra we je verzoek, klacht of opmerking behandeld hebben.

Recht op beperking van de verwerking Je hebt in sommige situaties het recht beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit is van toepassing als:

·       Je hebt aangegeven dat de persoonsgegevens die we van jou verwerken niet juist zijn en je ons hebt gevraagd deze gegevens te wijzigen;

·       Als wij de persoonsgegevens eigenlijk niet mogen verwerken volgens de privacyregels, maar jij zelf niet wilt dat we deze gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog wilt opvragen;

·       Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben en eigenlijk zouden moeten wissen, maar jij niet wilt dat de gegevens verwijderd worden. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog nodig hebt;

Wanneer jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en het is nog niet duidelijk welk belang zwaarder weegt (dat van jou of dat van ons), mogen wij jouw persoonsgegevens niet verder gebruiken en wordt de verwerking beperkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) Gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, mag je in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm ontvangen, zodat je deze aan een andere organisatie kunt overdragen.
Recht van bezwaar Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit mag in twee gevallen: wanneer je reclamepost ontvangt zonder dat je toestemming hebt gegeven of vanwege je bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kan alleen bezwaar maken tegen een verwerking door een organisatie die dit doet op grond van een taak van algemeen belang of ter behartiging van diens eigen belangen. Dit recht is daarom wel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door IkHerstel, omdat wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Als jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, staken wij de verwerking van persoonsgegevens (tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
Geautomatiseerde besluitvorming Je mag niet worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit. IkHerstel neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen hebben voor jou. Ook maken wij geen gebruik van profiling.

 

 1. Privacy van kinderen

Wij begrijpen dat de privacy van kinderen extra bescherming verdient, met name in digitale omgevingen. IkHerstel verwerkt nooit persoonsgegevens van kinderen van 16 jaar of jonger voor eigen doeleinden. Wij nemen de volgende maatregelen om dit te voorkomen:

 • De IkHerstel app is niet specifiek gericht op kinderen.
 • Indien zich de situatie voordoet dat IkHerstel bewust gegevens van kinderen van 16 jaar of jonger verwerkt, zullen deze verwijdert worden.

 

 1. Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens. Wij proberen in dat geval samen met jou tot een oplossing te komen.

Als je vermoedt dat IkHerstel je persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap. Je kunt ook een brief sturen aan deze toezichthoudende autoriteit:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ in Den Haag

 

 1. Wijzigingen

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Raadpleeg de datum onderaan deze verklaring om te zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in deze verklaring worden van kracht wanneer wij de herziene verklaring in de IkHerstel-app plaatsen.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2020